งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

         

          มีหน้าที่ประสานและดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังให้นิสิตตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินคืนตามระยะที่กำหนด ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยสำหรับการบริหารจัดการงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 3 งาน คือ
          1. หน่วยดำเนินงานกองทุน
          2. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
          3. หน่วยวิจัย วิเคราะห์และประเมินผล