บุคลากรงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภัทริกา สิงห์สถิตย์
ตำแหน่งหัวหน้างานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8302
หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดทำแผนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ/การติดตามผลดำเนินงานประจำปี
   - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล ตามแผนงาน
                - นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาระบบงานทุนฯ

 

            

 

 

 

ศันสนีย์ หล่อศิริ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8316
หน้าที่รับผิดชอบ :
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน
- รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ.
- จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. / กรอ.
- ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต

 

            

 

 

 

ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8317
หน้าที่รับผิดชอบ :
- แผนงานส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและให้ความรู้ การใช้ระบบ e-Student lone
- จัดกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตผู้กู้ยืม ให้มีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินกู้ตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตผู้กู้ยืม
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
- บริการตอบคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืม

 

            

 

 

 

ชญาพันธุ์ สุธร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8316
หน้าที่รับผิดชอบ :
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน
- รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ.
- จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. / กรอ.
- ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต

 

            

 

 

 

จุฑาทิพย์ พุ่มสุวรรณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8316
หน้าที่รับผิดชอบ :
- แผนงานส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและให้ความรู้ การใช้ระบบ e-Student lone
- จัดกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตผู้กู้ยืม ให้มีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินกู้ตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตผู้กู้ยืม
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
- บริการตอบคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืม

 

            

 

 

 

เกตสุณี มั่นชาวนา
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8317
หน้าที่รับผิดชอบ :
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน
- รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ.
- จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. / กรอ.
- ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต