หน่วยเลขานุการ

       

          งานธุรการ เป็นหน่วยงานกลางของกองบริการการศึกษา ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองบริการการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน ที่กำหนดไว้ งานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานบุคคล งานบัญชีและการเงิน งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารปราบไตรจักร และโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคาร QS) งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นต้น