บุคลากรหน่วยเลขานุการ

 

 

 

 

ศรีนุชา พันมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8322
หน้าที่รับผิดชอบ : การเงิน

 

 

 

 

นพวรรณ พานทอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8303
หน้าที่รับผิดชอบ : งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือเข้าออก จดหมายของกองบริการการศึกษา ดูแลภารกิจของผู้อำนวยการกองฯ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร

 

 

 

 

อทิตยา ทองอ่วม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8303
หน้าที่รับผิดชอบ : งานบุคคล และสวัสดิการ รับ-ส่งหนังสือเข้าออก การจองใช้โถงและโรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

 

 

อนุสรณ์ มาอยู่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8322
หน้าที่รับผิดชอบ : ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานกองบริการการศึกษา

 

 

 

 

สมชาย ศิริโรจน์
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8322
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียนและโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

ลำดวน ธูปส้มซ่า
ตำแหน่งแม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8322
หน้าที่รับผิดชอบ : ทำความสะอาด รับ-ส่งหนังสือตามหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

ปุรศักดิ์ คำก้อน
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8777
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น2 อาคารปราบไตรจักร