บุคลากรงานพัฒนาหลักสุตร

อรพิน วินาลัย
ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8306

            

 

 

 

กฤติกา กระต่ายน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับ ผิดชอบ : ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่

            

 

 

 

อรศิริ ภานุไพศาล
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับ ผิดชอบ : ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และจัดทำคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

            

 

 

 

วิวัฒน์ เพชรยื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับ ผิดชอบ : ปฏิบัติงานธุรการของงานพัฒนาหลักสูตร

            

 

 

 

ทัศนีย์ กลมพุก
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับ ผิดชอบ : จัดทำคู่มือนิสิตแบบออนไลน์และระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

            

 

 

 

ยศวัฒน์ โชติรัตนศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับ ผิดชอบ : จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดประชุมสภาวิชาการ

 

 

 

 

คำรณ สายโสภา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8307
หน้าที่รับผิดชอบ : รับ-ส่งหนังสือและเบิกจ่ายการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดประชุมสภาวิชาการ