หน่วยทะเบียน

            

 

 

 

พชรพรรณ ปลื้มวงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8300
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำสถิติผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ทุกคณะ

            

 

 

 

พงษ์พิทักษ์ สุคำ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8315
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

            

 

 

 

ณิชาภา โสภณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8314
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบแปลปริญญาบัตร บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

            

 

 

 

สุณีย์ พาสพิษณุุ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8315
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนของนิสิต (Transcript) ระดับปริญญาตรี

            

 

 

 

กิติวรา เมฆมงคล
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8314
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบรับรองนิสิต จัดพิมพ์ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ

            

 

 

 

เริงจีรา กลั่นดี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกแก้ไขผลการเรียน I, P พิมพ์หนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อ

            

 

 

 

พรชนก สวนอภัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

            

 

 

 

ณิชธนรัชต์ พิทักษ์สืบสกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8300
หน้าที่รับผิดชอบ : รับส่งหนังสือจากคณะ และคำร้องของนิสิต

            

 

 

 

วิไลลักษณ์ ทองเกล็ด
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

            

 

 

 

นัธทวัฒน์ เรืองรัศมี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ