หน่วยทะเบียน

            

 

 

 

สุกัลยา แดงทองดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

            

 

 

 

บานเย็น จันทรอิน
ตำแหน่งพนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8326
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสารต่างๆ ตามคำขอ  

            

 

 

 

ศิวัช ทองด้วง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8305
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำโปรแกรมรับสมัครและพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

            

 

 

 

วริศรา ยศทิศ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการรับส่งหนังสือทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ของงานรับเข้าศึกษา  

            

 

 

 

จิตติมา พัดโบก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

            

 

 

 

สุฬิษา สุวรรณเกษร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

            

 

 

 

ทับทิม เหล่ากอ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี