หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

            

 

 

 

กฤช ฟักสีม่วง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8311
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร บันทึกขอคืนสภาพนิสิต
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

            

 

 

 

เรณู เรือนคำ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษ บันทึกแก้ไขผลการเรียน
รายวิชา I ,P ย้ายสาขาให้นิสิต บันทึกไม่คำนวณเกรด

           

 

 

 

ภัทรวดี พันธ์เดช
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ตัดบัญชีชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตรวจสอบการลงทะเบียน และการชำระเงิน 

         

 

 

 

วิรัตน์ ชื่นชอบ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบทะเบียนออนไลน์

            

 

 

 

ณรงค์ฤทธิ์ ยะตา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8312
หน้าที่รับผิดชอบ : ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กำหนดรหัสอาจารย์ผู้สอน

            

 

 

 

อุ่นเรือน ภารังกูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8312
หน้าที่รับผิดชอบ : รับและส่งหนังสือของหน่วยจัดการเรียนการสอน ควบคุมการใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

ณัฐสุดา พงษ์ตระกูล
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8309
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดตารางสอน-ตารางสอบ วิชาพื้นฐาน ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

            

 

 

 

นิวัฒน์ พัชรชมพู
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8777
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น2 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

อนุ ภูมิผล
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8358
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียนชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

สงกรานต์ ชิดเชื้อ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2851 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร 2

            

 

 

 

นที จิระประภูศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8394
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

สุประดิษฐ์ จันทร์อิน
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8394 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

จารุวุฒิ แก้วกล่อม
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8427
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียน ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

พิเชษฐ์ มยุโรวาส
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8427
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

กิตติ วิตันติวงศ์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8778
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

สุมงคล สุดที่อยู่
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2851 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร 2 

            

 

 

 

เจษฎา มีช้าง
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8779
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

ธีรพงศ์ สิงหเดช
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8779
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร