บุคลากรงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

วาสนา พาใจดี
ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8308

            

 

 

 

พชรพรรณ ปลื้มวงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8300
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำสถิติผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ทุกคณะ

            

 

 

 

พงษ์พิทักษ์ สุคำ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8315
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

            

 

 

 

ณิชาภา โสภณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8314
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบแปลปริญญาบัตร บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

            

 

 

 

สุณีย์ พาสพิษณุุ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8315
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนของนิสิต (Transcript) ระดับปริญญาตรี

            

 

 

 

กิติวรา เมฆมงคล
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8314
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดพิมพ์ใบรับรองนิสิต จัดพิมพ์ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ

            

 

 

 

เริงจีรา กลั่นดี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกแก้ไขผลการเรียน I, P พิมพ์หนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อ

            

 

 

 

พรชนก สวนอภัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

            

 

 

 

ณิชธนรัชต์ พิทักษ์สืบสกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8300
หน้าที่รับผิดชอบ : รับส่งหนังสือจากคณะ และคำร้องของนิสิต

            

 

 

 

วิไลลักษณ์ ทองเกล็ด
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

            

 

 

 

นัธทวัฒน์ เรืองรัศมี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8324
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

            

 

 

 

สุกัลยา แดงทองดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

            

 

 

 

บานเย็น จันทรอิน
ตำแหน่งพนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8326
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสารต่างๆ ตามคำขอ  

            

 

 

 

ศิวัช ทองด้วง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8305
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำโปรแกรมรับสมัครและพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

            

 

 

 

วริศรา ยศทิศ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการรับส่งหนังสือทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ของงานรับเข้าศึกษา  

            

 

 

 

จิตติมา พัดโบก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

            

 

 

 

สุฬิษา สุวรรณเกษร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

            

 

 

 

ทับทิม เหล่ากอ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8304
หน้าที่รับผิดชอบ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

            

 

 

 

กฤช ฟักสีม่วง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8311
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร บันทึกขอคืนสภาพนิสิต
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

            

 

 

 

เรณู เรือนคำ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : บันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษ บันทึกแก้ไขผลการเรียน
รายวิชา I ,P ย้ายสาขาให้นิสิต บันทึกไม่คำนวณเกรด

           

 

 

 

ภัทรวดี พันธ์เดช
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ตัดบัญชีชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตรวจสอบการลงทะเบียน และการชำระเงิน 

         

 

 

 

วิรัตน์ ชื่นชอบ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8310
หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบทะเบียนออนไลน์

            

 

 

 

ณรงค์ฤทธิ์ ยะตา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8312
หน้าที่รับผิดชอบ : ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กำหนดรหัสอาจารย์ผู้สอน

            

 

 

 

อุ่นเรือน ภารังกูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8312
หน้าที่รับผิดชอบ : รับและส่งหนังสือของหน่วยจัดการเรียนการสอน ควบคุมการใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

ณัฐสุดา พงษ์ตระกูล
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8309
หน้าที่รับผิดชอบ : จัดตารางสอน-ตารางสอบ วิชาพื้นฐาน ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

            

 

 

 

นิวัฒน์ พัชรชมพู
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8777
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น2 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

อนุ ภูมิผล
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8358
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียนชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

สงกรานต์ ชิดเชื้อ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2851 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร 2

            

 

 

 

นที จิระประภูศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8394
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

สุประดิษฐ์ จันทร์อิน
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8394 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

จารุวุฒิ แก้วกล่อม
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8427
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียน ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

พิเชษฐ์ มยุโรวาส
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8427
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

            

 

 

 

กิตติ วิตันติวงศ์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8778
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

สุมงคล สุดที่อยู่
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2851 
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร 2 

            

 

 

 

เจษฎา มีช้าง
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8779
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร

            

 

 

 

ธีรพงศ์ สิงหเดช
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8779
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร