งานพัฒนาหลักสูตร

       

          งานพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานของกองบริการการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ งานประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการตามโครงการและแผนงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การจัดทำมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทำคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา