คำขวัญ,วิสัยทัศน์

คำขวัญ กองบริการการศึกษา

“ บริการรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบทะเบียนนิสิต สนับสนุนภารกิจวิชาการ มุ่งดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร”--------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษา

          ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ