ข้อมูลผังองค์กร

โครงสร้างการบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 


จรวยพร สุดสวาสดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 


จิรพรรณ ชือศรี
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา


วาสนา พาใจดี
หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล


อรพิน วินาลัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
 


ภัทริกา สิงห์สถิตย์
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ


ศรีนุชา พันมา
หัวหน้างานธุรการ
   

พันธกิจ,วัตถุประสงค์

พันธกิจ 
       กองบริการการศึกษา กำหนดพันธกิจโดยมุ่งให้บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต อย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.   สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต


การสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาแก่ คณะ/หน่วยงาน/นิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 

2.   สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ
การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา

3.   สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
การสนับสนุนให้บริการทางวิชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการจัดสอบ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ดำเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT

4.   สนับสนุนด้านงานวิจัย
การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

5.   สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร

--------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์
          ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ดังนี้ 

          1.   เพื่อเป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
          2.   เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.   เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
          4.   เพื่อเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
          5.   เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
          6.   เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนางานอีกทั้งเป็นข้อมูลตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
          7.   เพื่อเป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

สัญลักษณ์,สีประจำกองบริการการศึกษา

สัญลักษณ์ประจำกองบริการการศึกษา

 
สีประจำกองบริการการศึกษา

สีเทา-แสด-ดำ
-    สีเทา  หมายถึง มันสมอง
-    สีแสด   หมายถึง ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
-    สีดำ หมายถึง ความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
-    รูปแบบ  เป็นรูปตัวอักษร  A ย่อมาจาก  The Division of Academic Affairs
-   รูปคน  เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยความสะดวก
-   เหลี่ยมมุมต่าง ๆ คือ ผู้มาขอรับบริการ ทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งภายในภายนอก
-   ชื่อ ชื่อของกองบริการการศึกษา 
ภาพรวม คือ เมื่อคุณก้าวเข้ามา  เราพร้อมจะให้บริการ 

คำขวัญ,วิสัยทัศน์

คำขวัญ กองบริการการศึกษา

“ บริการรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบทะเบียนนิสิต สนับสนุนภารกิจวิชาการ มุ่งดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร”--------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษา

          ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ