โครงสร้างการบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 


จรวยพร สุดสวาสดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 


จิรพรรณ ชือศรี
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา


วาสนา พาใจดี
หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล


อรพิน วินาลัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
 


ภัทริกา สิงห์สถิตย์
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ


ศรีนุชา พันมา
หัวหน้างานธุรการ