ภาพกิจกรรม

RSS
2558 - 24 พ.ย.58 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน กยศ.และ กรอ. ณ ม.บูรพา
2558 » 24 พ.ย.58 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน กยศ.และ กรอ. ณ ม.บูรพา (15)
2558 - 16 พ.ย.58 ประชุมปรึกษาหารือในกิจกรรมชื่อ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
2558 » 16 พ.ย.58 ประชุมปรึกษาหารือในกิจกรรมชื่อ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (20)
2558 - 13 พ.ย.58 ประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน กยศ
2558 » 13 พ.ย.58 ประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน กยศ (13)
2558 - 22 ต.ค.58 กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนตุลาคม 2558
2558 » 22 ต.ค.58 กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนตุลาคม 2558 (15)
2558 - 10 ต.ค.58 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา
2558 » 10 ต.ค.58 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา (43)
2558 - 8 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของของบริการการศึกษา ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558
2558 » 8 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของของบริการการศึกษา ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558 (11)
2558 - 5 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558
2558 » 5 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558 (9)
2558 - 30 ก.ย.58 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์
2558 » 30 ก.ย.58 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (25)
2558 - 3-6 ก.ค.58 งานทุนฯออกบูธให้คำแนะนำ กยศ.&กรอ. ให้กับนิสิตใหม่
2558 » 3-6 ก.ค.58 งานทุนฯออกบูธให้คำแนะนำ กยศ.&กรอ. ให้กับนิสิตใหม่ (14)
2558 - 3-6 ก.ค.58 รับรายงานตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
2558 » 3-6 ก.ค.58 รับรายงานตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (25)
2558 - 24 มิ.ย.58 ส่งมอบงานการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนให้กองบริหารงานบุคคล
2558 » 24 มิ.ย.58 ส่งมอบงานการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนให้กองบริหารงานบุคคล (14)
2558 - 19 มิ.ย.58 Green office Acad
2558 » 19 มิ.ย.58 Green office Acad (19)
2558 - 10 เม.ย.58 ทำบุญปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
2558 » 10 เม.ย.58 ทำบุญปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (22)
2558 - 8-10 มิ.ย.58 คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 » 8-10 มิ.ย.58 คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (57)
2558 - 6 มิ.ย.58 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6
2558 » 6 มิ.ย.58 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 (33)
2558 - 26-27 พ.ค.58 โครงการ“Teaching in the University Context  ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1” ระยะที่ 3
2558 » 26-27 พ.ค.58 โครงการ“Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1” ระยะที่ 3 (74)
2558 - 9-10 พ.ค.58 Teaching in the University Context  ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)
2558 » 9-10 พ.ค.58 Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) (25)
2558 - 26 มี.ค.58 การจัดงาน Cooperative Education Fair 58  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
2558 » 26 มี.ค.58 การจัดงาน Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (117)
2558 - 21-22 มี.ค.58 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2558 » 21-22 มี.ค.58 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (41)
2558 - 14 มี.ค.58 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์สหกิจศึกษากับการสร้างผลงานสหกิจศึกษาคุณภาพ”
2558 » 14 มี.ค.58 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์สหกิจศึกษากับการสร้างผลงานสหกิจศึกษาคุณภาพ” (31)
2558 - 6 มี.ค.58 ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
2558 » 6 มี.ค.58 ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 (15)
2558 - 7-8 ก.พ.58  โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (กลุ่มสังคมฯ)
2558 » 7-8 ก.พ.58 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (กลุ่มสังคมฯ) (26)
2558 - 30 ม.ค.58 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 » 30 ม.ค.58 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (38)
2558 - 29 ม.ค.58 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ครั้งที่  2 ปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 » 29 ม.ค.58 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (7)
2558 - 28 ม.ค.58 ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 » 28 ม.ค.58 ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (8)
2558 - 31ม.ค.-1ก.พ.58 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
2558 » 31ม.ค.-1ก.พ.58 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) (79)
2558 - 24-25 ม.ค.58 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่1 ระยะที่ 2 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
2558 » 24-25 ม.ค.58 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่1 ระยะที่ 2 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (75)
2558 - 15 ม.ค.58 ประชุมกับบริษัท โกลเดนท์ ฟู้ดท์สยาม จำกัด
2558 » 15 ม.ค.58 ประชุมกับบริษัท โกลเดนท์ ฟู้ดท์สยาม จำกัด (10)
2557 - 22 ธ.ค.57 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4 ปี 2557 ณ มรภ.กำแพงเพชร
2557 » 22 ธ.ค.57 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4 ปี 2557 ณ มรภ.กำแพงเพชร (9)
2557 - 6 พ.ย.57 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
2557 » 6 พ.ย.57 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 (13)
2557 - 24 ธ.ค.57 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1
2557 » 24 ธ.ค.57 โครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 (41)
2557 - 18 ธ.ค.57 โครงการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ เสวนา “การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน”
2557 » 18 ธ.ค.57 โครงการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ เสวนา “การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน” (43)
2557 - 15 ธ.ค.57 ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ Teaching in the University Context  ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1
2557 » 15 ธ.ค.57 ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ Teaching in the University Context ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 (15)
2557 - 20-21 พ.ย.57 ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9  เครือข่าย
2557 » 20-21 พ.ย.57 ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย (13)
2557 - 19-21 พ.ย.57 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (QA) กลุ่มตัวปลา
2557 » 19-21 พ.ย.57 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (QA) กลุ่มตัวปลา (12)
2557 - 11 พ.ย.57 ม.อุบลราชธานีดูงาน ณ กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร
2557 » 11 พ.ย.57 ม.อุบลราชธานีดูงาน ณ กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร (17)
2557 - 8-9 พ.ย.57 รับสมัคร ป.ตรี โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558
2557 » 8-9 พ.ย.57 รับสมัคร ป.ตรี โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558 (19)
2557 - 5 พ.ย.57 สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจฯในต่างประเทศ
2557 » 5 พ.ย.57 สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนสหกิจฯในต่างประเทศ (16)
2557 - 27 ต.ค.57 ประชุมคณะกรรมการสหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ปี2557
2557 » 27 ต.ค.57 ประชุมคณะกรรมการสหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ปี2557 (14)
2557 - 13-14 และ 20 ก.ย.57 อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจฯ
2557 » 13-14 และ 20 ก.ย.57 อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจฯ (20)
2557 - 5 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
2557 » 5 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (18)
2557 - 29 ส.ค.57 ผู้บริหารส่งมอบงานและถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารแก่บุคลากร กบศ
2557 » 29 ส.ค.57 ผู้บริหารส่งมอบงานและถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารแก่บุคลากร กบศ (7)
2557 - 20 ส.ค.57 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกิจฯภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3 ปี 2557
2557 » 20 ส.ค.57 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกิจฯภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3 ปี 2557 (9)
2557 - 31 ก.ค.57 มรภ.นครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน ณ กบศ.มน
2557 » 31 ก.ค.57 มรภ.นครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน ณ กบศ.มน (15)
2557 - 24-26 ก.ค.57 โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557 » 24-26 ก.ค.57 โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (31)
2557 - 21 ก.ค.57 อบรม เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
2557 » 21 ก.ค.57 อบรม เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (8)
2557 - 17 ก.ค.57 โครงการ Problem Based Learning  สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา
2557 » 17 ก.ค.57 โครงการ Problem Based Learning สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา (12)
2557 - 15 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดูงาน ณ กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร
2557 » 15 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดูงาน ณ กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร (11)
2557 - 20 มิ.ย.57 อบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning
2557 » 20 มิ.ย.57 อบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning (15)
2557 - 28 พ.ค.57 โครงการ Mind Map แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
2557 » 28 พ.ค.57 โครงการ Mind Map แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน (21)
2557 - 18-20 พ.ค.57 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
2557 » 18-20 พ.ค.57 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (25)
2557 - 25 ก.พ.57 โครงการ Brain Based Learning - การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง
2557 » 25 ก.พ.57 โครงการ Brain Based Learning - การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (17)
2557 - 20 ก.พ.57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจ มน.แบบเต็มร้อย
2557 » 20 ก.พ.57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจ มน.แบบเต็มร้อย (26)
2557 - 11 - 12 ก.พ.57 โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์-สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน
2557 » 11 - 12 ก.พ.57 โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์-สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน (24)
2557 - 3 มี.ค.57 โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
2557 » 3 มี.ค.57 โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (40)
2557 - 10 ม.ค.57 จัดโครงการ Flipped Classroom การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21
2557 » 10 ม.ค.57 จัดโครงการ Flipped Classroom การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 (18)
2556 - 26 ธ.ค.56 งานสังสรรค์ปีใหม่กบศ.2014
2556 » 26 ธ.ค.56 งานสังสรรค์ปีใหม่กบศ.2014 (31)
2556 - 19พ.ย.56 กบศ.ได้ดำเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
2556 » 19พ.ย.56 กบศ.ได้ดำเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 (25)
2556 - 23 - 24 พ.ย.56 จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
2556 » 23 - 24 พ.ย.56 จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (23)
2556 - 2 - 3 พ.ย.56 รับสมัครโครงการพิเศษ+แพทย์แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
2556 » 2 - 3 พ.ย.56 รับสมัครโครงการพิเศษ+แพทย์แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (22)
2556 - 8 ต.ค.56 ประชุมคณะกรรมการสหกิจม.น. ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556
2556 » 8 ต.ค.56 ประชุมคณะกรรมการสหกิจม.น. ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556 (11)
2556 - 14 ต.ค.56 โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง ดูงานรับเข้าศึกษา กบศ
2556 » 14 ต.ค.56 โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง ดูงานรับเข้าศึกษา กบศ (16)
2556 - 31 ต.ค.56 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูงานระบบทะเบียนฯ กบศ
2556 » 31 ต.ค.56 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูงานระบบทะเบียนฯ กบศ (17)
Powered by Phoca Gallery