ประวัติความเป็นมา

       ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกวันนี้ มีสภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2511-พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 สำนักงานรองอธิการบดีในขณะนั้น จะแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น งานสารบรรณ งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยมี 8 วิทยาเขตคือ ประสานมิตร ปทุมวัน บางเขน พลศึกษา บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัย สำนักงานรองอธิการบดี จะแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกองบริการการศึกษาในขณะนั้นว่า ฝ่ายวิชาการ ต่อจากนั้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปี มศว.พิษณุโลก 16 ปี กองบริการการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า กอง ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 วันที่ 23 สิงหาคม 2534 สำนักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต
       ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 งาน คือ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ และงานรับเข้าศึกษา ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 อนุมัติการเรียกชื่อหน่วยย่อยในส่วนงานต่างๆ ของกองบริการการศึกษา ดังนี้
1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
      1.1 หน่วยสารบรรณ
      1.2 หน่วยทะเบียนนิสิตและประมวลผล
      1.3 หน่วยคอมพิวเตอร์
      1.4 หน่วยจัดการเรียนการสอน
2. งานธุรการ
      2.1 หน่วยสารบรรณ
      2.2 หน่วยงบประมาณ การเงิน
      2.3 หน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์
      2.4 หน่วยบุคคลและสวัสดิการ
      2.5 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
3. งานพัฒนาหลักสูตร
      3.1 หน่วยสารบรรณ
      3.2 หน่วยหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
      3.3 หน่วยหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      3.4 หน่วยหลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์
4. งานสนับสนุนวิชาการ
      4.1 หน่วยสารบรรณ
      4.2 หน่วยประชาสัมพันธ์
      4.3 หน่วยส่งเสริมและบริการวิชาการ
5. งานรับเข้าศึกษา
      5.1 หน่วยสารบรรณ
      5.2 หน่วยรับบัณฑิตศึกษา
      5.3 หน่วยรับปริญญาตรี
      5.4 หน่วยออฟเซทอัดสำเนาและจัดรูปเล่ม
      5.6 โครงการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายตำราและนวัตกรรมการเรียนการสอน