งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

       

          งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านการเรียนการสอน การรับลงทะเบียนเรียน การรับรายงานตัวนิสิตใหม่ การจัดทำระเบียนประวัตินิสิต การประมวลผลการเรียน การจัดทำและรวบรวมสถิตินิสิตรับเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษา การจัดทำใบแสดงผลการเรียน และเอกสารใบรับรองต่าง ๆ การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร และบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และอำนวยความสะดวกในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วแม่นยำ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา