คุณอยู่ที่: Home News and Events ประชุมปรึกษาหารือในกิจกรรมชื่อ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์