แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานประสิทธิภาพและความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 19 พฤศจิกายน 2558 106
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2553 11 พฤศจิกายน 2556 250
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการประเมิน 360 องศา เพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พฤศจิกายน 2556 289
การวิเคราะห์นิสิตเต็มเวลา (Full - Time Equivalent Student : FTES) ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 11 พฤศจิกายน 2556 252
ความพึงพอใจอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พฤศจิกายน 2556 302
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริการการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2556 270
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกา 2553 11 พฤศจิกายน 2556 250
การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พฤศจิกายน 2556 334
การติดตามผลโครงการอบรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554 11 พฤศจิกายน 2556 329
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 11 พฤศจิกายน 2556 343
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถและอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 342
ประเมินผลการใช้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2556 06 พฤศจิกายน 2556 339
ประเมินผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเรือโยง มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 329
ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 307
ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว(One-Stop-Service) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 361