แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 249
ความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 06 พฤศจิกายน 2556 294
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 266
วิเคราะห์สภาพการใช้วัสดุ สำนักงานของกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 06 พฤศจิกายน 2556 258
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) 2556 06 พฤศจิกายน 2556 293
ประเมินผลการให้บริการการใช้ห้องเรียนและสถานที่ภายในอาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 272
การติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 06 พฤศจิกายน 2556 266