แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สกัดองค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " เปิดมุมมองใหม่ วิเคราะห์งานอย่างใหัตรงใจผู้บริหาร " ประจำปีงบประมาณ 2559 43
สรุป โครงการสัมมนา สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 1 98
สรุป โครงการสัมมนา สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : อาจารย์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 2 104
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ในหัวข้อ เสวนา "การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน" 180
การสกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน “การบริหารการจัดทดสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ” ณ TAKUSHOKU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ​ 202
องค์ความรู้ที่ได้จากการการสัมมนา หัวข้อ “การสกัดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”​ 252
สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจ มน. แบบเต็มร้อย" 299
ประเด็น “ปัญหาและประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนิสิต” 335
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกองบริการการศึกษา ประเด็น “สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา 349
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 364