โครงการสัมมนาวิชาการ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

    ขอเรียนเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร (ปรับปรุงใหม่) และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร