กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
คณะทันตแพทยศาสตร์

  หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

  หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสหเวชศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะมนุษยศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)

คณะสังคมศาสตร์

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา)

คณะพยาบาลศาสตร์

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะแพทยศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

คณะสหเวชศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะมนุษยศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี (หลักสูตร 2 ภาษา)

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา(หลักสูตร 2 ภาษา)

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา)

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี (หลักสูตร 2 ภาษา)

คณะทันตแพทยศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

คณะแพทยศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเภสัชศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา

  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะสังคมศาสตร์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน