จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบรับตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2560<12/01/2560>

    ...ตรวจสอบรายชื่อ 1

    ...ตรวจสอบรายชื่อ 2

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(แพทย์แนวใหม่)
     ปีการศึกษา 2560<12/01/2560>

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ(สอวน)
     ปีการศึกษา 2560<12/01/2560>

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการต่างๆ
    ...โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
    ...โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
    ...โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม(ลูกพระฆเนศ)
    ...โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ(สอวน)
     ปีการศึกษา 2560<12/01/2560> ...ตรวจสอบรายชื่อ...

    ...แก้ไขวันที่ตรวจร่างกาย ผู้ผ่านคัดเลือก(สอบข้อเขียน) ระบบรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2560
     รหัสสาขา 1018 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนจาก วันที่ 23 มกราคม 2560
     เป็น วันที่ 6 มกราคม 2560 <23/12/2559>

     ...ตารางสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านคัดเลือก(สอบข้อเขียน) ระบบรับตรง (โควตา)
     ปีการศึกษา 2560<23/12/2559>

     ...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบรับตรง (โควตา)
     ปีการศึกษา 2560<23/12/2559>

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(แพทย์ 5 ปี)
     ปีการศึกษา 2560<23/12/2559>

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์(สอวน.) ปีการศึกษา 2560<23/12/2559>

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
     โครงการลูกพระฆเนศ โครงการนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2560 <23/12/2559>

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
     ปีการศึกษา 2560 (21/11/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
     ปีการศึกษา 2560 (21/11/2559)

ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (27/12/2559 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (28/11/2559 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ แผน ข จัดการศึกษาวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2560 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/ 2559
(เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (3/10/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th