• ระเบียบการปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 • ระเบียบการบัณฑิตศึกษา 2560

 • ค่าธรรมเนียม_ปริญญาตรี

 • ค่าธรรมเนียม_บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560

 • แบบฟอร์มใบสมัคร_บัณฑิตศึกษา

 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  ประกาศ_ปริญญาตรี

       ...ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (รอบ3)
      ปีการศึกษา 2560(20/07/2560)    

       ...ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการระบบรับตรง (รอบ3)
      ปีการศึกษา 2560(3/08/2560)    

       ...ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ3)
      ปีการศึกษา 2560(3/08/2560)    

       ...ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการระบบรับตรง (รอบ3)
      ปีการศึกษา 2560(28/07/2560)    

       ...ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ3)
      ปีการศึกษา 2560(28/07/2560)    

       รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
       คณะเภสัชศาสตร์ <28/07/2560>    

       หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพสาขาวิชารังสีเทคนิค
       คณะสหเวชศาสตร์ <28/07/2560>    

       แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
       คณะพยาบาลศาสตร์ <28/07/2560>(    

       แบบฟอร์มตรวจร่างกาย <28/07/2560>    

  ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำปีการศึกษา 1/2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (01/08/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(01/08/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา- ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
       ประจำปีการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (26/07/2560)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

      ...บัณฑิตศึกษา-กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิต ปฐมนิเทศ และทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
      ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 (19/07/2560)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำปีการศึกษา 1/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

  หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
  Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th