• ระเบียบการบัณฑิตศึกษา 2561 (รอประกาศ)

 • ค่าธรรมเนียม_บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560

 • แบบฟอร์มใบสมัคร_บัณฑิตศึกษา

 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (เพิ่มเติม)
      ประจำปีการศึกษา 2/2560 (4/12/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
      ประจำปีการศึกษา 2/2560 (23/11/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(01/08/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา- ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
       ประจำปีการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (26/07/2560)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

      ...บัณฑิตศึกษา-กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิต ปฐมนิเทศ และทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
      ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 (19/07/2560)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำปีการศึกษา 1/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม (17/07/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

  หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
  Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th