จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
     คณะพยาบาลศาสตร์ (20/3/2560)

     รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต
     คณะทันตแพทยศาสตร์ (20/3/2560)

     รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
     คณะเภสัชศาสตร์ (20/3/2560)

     หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพสาขาวิชารังสีเทคนิค
     คณะสหเวชศาสตร์ (20/3/2560)

     ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
    โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ2) ปีการศึกษา 2560(24/2/2560)

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการระบบรับตรง (โควตา) รอบ 2
    ปีการศึกษา 2560(15/02/2560)


ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์(21/03/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (21/03/2560 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน (2/03/2560 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (27/12/2559 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (28/11/2559 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ
    แผน ข จัดการศึกษาวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ
     ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2560 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th