• ระเบียบการปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 • ระเบียบการบัณฑิตศึกษา 2560

 • ค่าธรรมเนียม_ปริญญาตรี

 • ค่าธรรมเนียม_บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560

 • แบบฟอร์มใบสมัคร_บัณฑิตศึกษา

 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  ประกาศ_ปริญญาตรี

       กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
      ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (23/06/2560)

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฎิบัติ(สอบสัมภาษณ์)
      โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ2) ปีการศึกษา 2560(15/2/2560)

       ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
      โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560(15/6/2560)

       แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
       คณะพยาบาลศาสตร์ (20/3/2560)

       รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต
       คณะทันตแพทยศาสตร์ (20/3/2560)

       แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
       คณะทันตแพทยศาสตร์ (20/3/2560)

       รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
       คณะเภสัชศาสตร์ (20/3/2560)

       หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพสาขาวิชารังสีเทคนิค
       คณะสหเวชศาสตร์ (20/3/2560)

       ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
      โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ2) ปีการศึกษา 2560(24/2/2560)

       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการระบบรับตรง (โควตา) รอบ 2
      ปีการศึกษา 2560(15/02/2560)

  ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม(22/06/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำเดือนพฤษภาคม (22/06/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

           โครงการครู-อาจารย์ประจําการ (แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
      ประจําปีการศึกษา 2560 (เปิดเพิ่มเติม 1)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (2/06/2560)

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ประจำปีการศึษา 2560 (เพิ่มเติม 2)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (31/05/2560)

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนเมษายน(26/05/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำเดือนเมษายน(26/05/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบันฑิตชั้นสูง
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2560 ประจำเดือนมีนาคม(1/05/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำเดือนมีนาคม(1/05/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาเสาร์-อาทิตย์
      ประจำเดือนกุมภาพันธ์(21/03/2560)     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (21/03/2560 )     ตรวจสอบรายชื่อ

      ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน (2/03/2560 )     ตรวจสอบรายชื่อ

  หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
  Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th