ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ประจำปีการศึกษา 2557

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัย

ปฏิทินดำเนินการ

รายละเอียดสอบ GAT/PAT และวิชาเฉพาะแพทย์(กสพท.)

ค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มอนุญาตผู้บังคับบัญชา(สำหรับผู้ที่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศํพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 8304-5