ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคูณธรรม ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2554

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัย...

ตรวจสอบรายชื่อ...

ตารางสอบสัมภาษณ์...

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์

 

 


 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศํพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 8304-5