ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ประจำปีการศึกษา 2555

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัย

ปฏิทินดำเนินการ

ค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มอนุญาตผู้บังคับบัญชา

 

 


 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศํพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 8304-5