ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2555

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัย

ปฏิทินดำเนินการ

ตารางสอบภาคปฏิบัติ


 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศํพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 8304-5