ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง

ปฏิทินดำเนินการ

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย(แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

ใบสมัครปริญาญาโท

ใบสมัครปริญญาเอก

ใบสมัครประกาศนียบัตรชั้นสูง

ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดวิชาที่สอบ ระดับปริญญาโท

ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดวิชาที่สอบ ระดับปริญญาโท(เพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดวิชาที่สอบ ระดับปริญญาเอก

ภาคผนวก ข คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดวิชาที่สอบ ระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม)

ภาคผนวก ค คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดวิชาที่สอบ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ดาวน์โหลด แบบทดสอบก่อนการสัมภาษณ์ รหัส 2306 ปร.ด.สาขาวิขาคณิตศาสตร์
และรหัส 2163 วท.ม.คณิตศาสตร์


 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศํพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 8304-5