8. การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร  250   บาท 
	8.1  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 1 อันดับ
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้กำหนดไว้ก่อนการสมัคร
หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
8.1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนด
8.1.2 ให้ผู้สมัครนำใบสมัคร,หลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ 9 ) และเงินค่าสมัคร 250 บาทส่งให้กับหน่วยรับสมัครของโรงเรียน
		
	8.2  ข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียน
8.2.1 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้อง โดยการเรียงใบสมัครตามเลขประจำตัวผู้สมัครจากน้อยไปหามาก
8.2.2 โรงเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.admission.nu.ac.th ไปที่เมนู “สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน”
ล็อกอินเข้าระบบโดยใช้ USER/PASSWORD ที่มหาวิทยาลัยออกให้
8.2.3 เมื่อเข้าระบบได้แล้วปฏิบัติดังนี้
1. ปรับสถานะการชำระเงินของผู้สมัครและบันทึกข้อมูล GPA 5 ภาคเรียนตามเลขประจำตัวผู้สมัคร (ตามข้อ 8.2.1)
2. พิมพ์รายชื่อผู้สมัครจากระบบและตรวจสอบความถูกต้องกับใบสมัคร
3. พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบ (โดยจะออกเป็นยอดรวมของผู้สมัครทั้งหมดและหักค่าตอบแทนแล้ว) เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด
8.2.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)
2. รายชื่อที่พิมพ์จากระบบ (ตามข้อ 8.2.3 ข้อ2) ประทับตราโรงเรียนและลงนาม
3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงิน)
4. GPA 5 ภาคเรียนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยประทับตราโรงเรียนและลงนามผู้บริหารโรงเรียน
5. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสรุปจำนวนผู้สมัคร จำนวนเงินค่าสมัครทั้งหมด จำนวนเงินที่จัดส่งให้มหาวิทยาลัย
(โรงเรียนหักค่าตอบแทนของผู้สมัคร คนละ 15 บาท)
6. โรงเรียนพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission และกรอกข้อมูลค่าตอบแทนการสมัครในใบสำคัญรับเงิน, เซ็นชื่อผู้รับเงิน และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.2.5 โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 8.2.4) และจัดทำหนังสือนำส่งถึง
หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 65000 ไม่เกินวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ