4.1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
	1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
		ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ คือ
2.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ
2.2 กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือ 2.3 กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2.4 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ต้องตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำ โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)
7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกำหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา