ระเบียบการระบบรับตรง (โควตา) 2559

ปฏิทิน

กลุ่มเป้าหมาย

การแบ่งกลุ่มโรงเรียน

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ(เพิ่มเติม)

หลักสูตร/สาขา องค์ประกอบ จำนวนรับ

ขั้นตอนการสมัคร(สำหรับผู้สมัครและโรงเรียน)

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย(ระเบียบการ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมคณะสถาปัตย์ฯ คณะเภสัชฯ

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (10/11/2558)

ใบสำคัญรับเงิน

รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิต

ระบบรับสมัคร