3. การแบ่งกลุ่มโรงเรียน 
		กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
		หรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 230 คนขึ้นไป
		
		กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
		หรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ระหว่าง  100-229 คน 
		
		กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
		หรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ไม่เกิน 99 คน