2.  กลุ่มเป้าหมาย 
		2.1 กลุ่มบุคคล(นักเรียน) ที่สมัครโครงการระบบรับตรง(โควตา)ได้ ดังนี้ 
2.1.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ในโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่
ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี