ขั้นตอนการสมัคร 
	1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558  
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครจากระบบพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนด
2. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 250 บาท
หมายเหตุ:ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นและเมื่อสมัครโครงการพิเศษแล้วไม่สามารถสมัครโครงการระบบรับตรง(โควตา) ได้อีก
	หลักฐานการสมัคร 
	1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป