คำแนะนำ(สำหรับผู้สมัคร)
	ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัครแต่ละโครงการ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์ของแต่คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัคร
ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 เข้าไปที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th เพื่อ"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password
(เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าไปตรวจ Username / Password ได้ที่ E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้)
ขั้นตอนที่ 3 Login เข้าใช้ระบบโดยระบุ Username / Password ที่ระบบออกให้ เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
(ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์)
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา
ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายและนำมายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพร้อมหลักฐานอื่นๆที่กำหนดและเงินค่าสมัคร 250 บาท
ว้นที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
<ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง>
หมายเหตุ: ไม่ควรใช้เวลาในการลงทะเบียนมากเกินไปเพราะจะทำให้ระบบหลุดการเชื่อมต่อและเกิด error ได้