การสอบภาคปฏิบัติ/ความสามารถพิเศษ
1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม(ลูกพระฆเนศ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
-สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 12 ธันวาคม 2558 สถานที่สอบแจ้งให้ทราบวันที่ 9 ธันวาคม 2558
3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สอบภาคปฏิบัติวันเดียวกันกับวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มกราคม 2559