งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ยินดีต้อนรับ
 


Contact :
cdd@nu.ac.th

News


 

      รายงานสถานการณ์หลักสูตร TQF ปีการศึกษา 2559

      รายงานสถานการณ์หลักสูตร TQF ปีการศึกษา 2558

      รายงานหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร


- -ขั้นตอนเกี่ยวกับหลักสูตร-

ขั้นตอนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร

ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร

ขั้นตอนการติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQFและที่ยังไม่ปรับปรุงตามกรอบTQF

ขั้นตอนการเชื่อมโยงของหลักสูตร

กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับรองรับทราบ


- เอกสาร สกอ. -

หนังสือเวียนแจ้งจาก สกอ. เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)

หนังสือเวียนการปิดหลักสูตร ของ สกอ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -

 

 

 

 

   


คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

คู่มือนิสิตโครงการจัดการศึกษา ครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2556

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558


- ปฏิทินบริหารจัดการหลักสูตร -

ปฏิทินบริหารจัดการหลักสูตร TQF ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินบริหารจัดการหลักสูตร TQF ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสภาวิชาการ


- ปฏิทินการประชุม -

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ-ประจำปี-พ.ศ.-2559


ข้อปฏิบัติในการติดตามการดำเนินงานบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนการสอน (Course Syllabus) และการวัดประเมินผลแบบใหม่

ปฏิทินการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ


-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร-

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร

-แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตร -

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 2548 (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) new

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.ตรี) new

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.โท) new

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.เอก) new

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย new

-แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร -

แบบฟอร์มตรวจหลักสูตร new

แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุแผนฯ-ของมหาลัย

แบบฟอร์มตรวจสอบกรรมการพัฒนาหลักสูตร

-ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการ -

ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการ(ภาษาไทย) new

ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)

รูปแบบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ(รูปแบบบรรณานุกรม)

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ new

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ เพิ่มเติม(ฉบับที่ 10) new

ประกาศกพอ_หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(ฉบับประมวลรวม2-10) new

-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตร(KPI) -

มติตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน(KPI)ผ่านสภามหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานKPI (ระดับปริญญาตรี)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานKPI (ระดับบัณฑิต)

-แบบรายงาน -

แบบรายงานระดับปริญญาตรี(มคอ.02)

แบบรายงานระดับปริญญาโท(มคอ.04)

แบบรายงานระดับปริญญาเอก(มคอ.06)

-ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร -

วิทยานิพนธ์ตัวกลาง บัณฑิตศึกษา

ตารางตรวจสอบหลักสูตรพหุวิทยาการ

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ไทย)

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(LO)ระดับปริญญาตรี ผ่านสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

นิยามหลักสูตรนานาชาติ

-เอกสารตัวอย่าง -

ตัวอย่างการเขียน Program structure ระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างการเขียน Program structure ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างการเขียน Program structure ระดับปริญญาเอก

ตัวอย่าง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF

ตัวอย่างตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาเอก

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างปกหลักสูตร

แนวทางการเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวอย่าง Concept Paper หลักสูตรเสนอที่ประชุม

ตัวอย่าง PowerPoint หลักสูตรเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย [ปรับปรุง]

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมติ(สมอ.08)

รายวิชาภาษาอังกฤษ 205200-202

ตัวอย่าง สมอ.08 เปิดรายวิชาใหม่

ตัวอย่าง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร


ตัวอย่าง สรุปการปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ (Last Updated 16/12/2011)

Concept Paper

ตัวอย่าง Concept Paper ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่าง Concept Paper ระดับปริญญาโท
ตัวอย่าง Concept Paper ระดับปริญญาเอก


การจัดทำคู่มือนิสิตประจำปีการศึกษา 2555


นโยบายในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา new
สำหรับนิสิตในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

หัวข้อ มคอ.1 - 7

งานนำเสนอ TQF มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุมสภาวิชาการเกี่ยวกับ การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

การสรุปเรื่องการขอความเห็นชอบหลักสูตรเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

มคอ.2 หมวดที่ 2  

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548

แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา & ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ -

                       

< งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
Copyright 2013, All rights reserved.
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5596-8306-7 แฟกซ์ 0-5596-8321