โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์

 

   

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science

ปรัชญา
วิทยาศาสตร์สร้างปัญญา "

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 
โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นคณะแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรม นำพาสังคมสู่การเรียนรู้
และผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศ

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ

  • สีเหลือง

ต้นไม้ประจำคณะ

  • ต้นราชพฤกษ์

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคือวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 พร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ต่อมาได้เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2523 สาขาวิชาชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2524 และสาขาวิชาเคมี ในปี พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งตาม พรบ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดหลักสูตรปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เน้น เคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติ
พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกหลายสาขาวิชา ดังนี้ คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สนเทศ
พ.ศ. 2547 แยกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกจากภาควิชาคณิตสาสตร์
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาฟิสิกส์
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  0-5596-3112  โทรสาร  0-5596-3113

Website            http://www.sci.nu.ac.th

การบริหารงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา
1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาเคมี
3. ภาควิชาชีววิทยา
4. ภาควิชาฟิสิกส์
5. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานเลขานุการคณะ

เว็บไซต์ :         http://www.sci.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน