ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader

 

 

  ข้อบังคับระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
4. วินัยนิสิต
5. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548
6. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 (แก้ไข) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

 

ระเบียบระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554
เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัยนิสิต คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม คลิกเพื่ออ่าน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

1. เกณฑ์การพิจารณาและการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
2. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
4. กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4
5. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
6. ประกาศ แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
7. ประกาศกเกณฑ์การยกเว้นการเรียนวิชาภาาาอังกฤษพื้นฐาน และวิขาภาาาอังกฤษพัฒนาสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาต
8. ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี
9. ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี
10. ประกาศ เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี
11. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
12. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
13. ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การโอนหน่วยกิตรายวิชา ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนิสิตและแนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎร์

1. การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1
2. การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 (แก้ไขพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
3. การพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. การพักอาศัยในหอพักนิสิตจนสำเร็จการศึกษาของนิสิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
5. นโยบาย และแนวการปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1
6. แนวปฏิบัติการใช้อาคารโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. การเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553
8. กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนิสิตชั้นปีที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวินัยนิสิต

1. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี
2. แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน
3. ความผิดที่ปรากฏแจ้งชัดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2547
4. กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ
5. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแฮลกฮอล์ไว้ในครอบครอง
7. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล
8. หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

1. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

3. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดใหม่และค่าปรับ

4. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดและค่าประกันของเสียหาย

5. การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและกำหนดอัตราค่าบริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

6. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)