ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader

 

 

ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่ออ่าน

 

ระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่ออ่าน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจำการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556