ข่าวสารทุนการศึกษา (กยศ.)

 

ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สำหรับนิสิต กยศ. รายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา/รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่


ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิต กยศ.รายต่อเนื่อง (ปี 2-6) และ กรอ.รายต่อเนื่อง (รหัส 56-58)


ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (กองทุน กยศ.)


หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (กองทุน กรอ.)


 

by Free Games

ติดต่อเรา

Division of Academic Affairs Naresuan University

กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ(QS)

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-8303 โทรสาร 0-5596-8321