กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรหลักสูตรและสาขาวิชา
แบบสอบถามออนไลน์ งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม

Contact Us

Division of Academic Affairs Naresuan University

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

Monday to friday, 8.30 am to 4.30 pm

0-5596-8303 (หน่วยเลขานุการ)

     0-5596-8300 (หน่วยทะเบียน)

     0-5596-8305 (หน่วยรับเข้าศึกษา)

     0-5596-8316 (งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

     0-5596-8307 (งานพัฒนาหลักสูตร)

0-5596-8321 (หน่วยเลขานุการ)

     0-5596-8304 (หน่วยรับเข้าศึกษา)

     0-5596-8316 (งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

Facebook

Map to Reach Us