ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader

 

 

  ข้อบังคับระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

3. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

4. วินัยนิสิต พ.ศ.2547
5. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548
6. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 (แก้ไข) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
7. เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548

 

ระเบียบระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554

 

ประกาศมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี
2. แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรง เพื่อเข้าชั้นเรียน

3. ความผิดที่ปรากฏแจ้งชัดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2547

4. การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1
5. การพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6. การพักอาศัยในหอพักนิสิตจนสำเร็จการศึกษาของนิสิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
7. นโยบาย และแนวการปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1
8. แนวปฏิบัติการใช้อาคารโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9. แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนิสิตชั้นปีที่ 1
10. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 
11. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงินและอัตราค่าปรับ -
การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
12. อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
13. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
14. เกณฑ์การพิจารณาและการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
15. กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ
16. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
17. หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแฮลกฮอล์ไว้ในครอบครอง
18. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 
19. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
20. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
21. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดใหม่และค่าปรับ
22. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดและค่าประกันของเสียหาย
23. การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
24. หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
25. แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
26. กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
และเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
27. กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตและเงินช่วยเหลือนักเรียน
และนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
28. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
29. กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนานาชาติ