โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

   

คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Dentistry

ปรัชญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


ปณิธาน
บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


วิสัยทัศน์
คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ
สีม่วงเจือน้ำเงิน (ลาเวนเดอร์)


ต้นไม้ประจำคณะ (ดอกไม้ประจำคณะ)
บัวสุทธาสิโนบล


ประวัติความเป็นมา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2538 โดยในระยะแรกยังคงเป็นโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 30 คน และต่อเนื่องมาจนถึง ปีการศึกษา 2554 ได้รับนิสิตระดับปริญญาตรีเพิ่มเป็น 81 คน
โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีสถานภาพเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2543 และในเดือนพฤศจิกายน 2546 มีสถานที่ตั้งถาวรของคณะฯ คือ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 3 หลังที่มีทางเดินเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วยอาคารบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ (NU 01) อาคารปฏิบัติการ (NU 02) และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (NU 03)


สถานที่ตั้ง
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5596 6063 โทรสาร 0 5596 6053

การบริหารงาน
ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารงานภายในคณะฯ ออกเป็น 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะฯ
2. ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
3. ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
4. ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
5. ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย
6. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
7. โรงพยาบาลทันตกรรม


เว็บไซต์ :         http://www.dent.nu.ac.th/

หลักสูตรที่เปิดสอน