โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Faculty of Management and Information Science

ปรัชญา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการบริหารจัดการ อันนำไปสู่การ
พัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์  ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม

วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์เป็นคณะระดับแนวหน้า ทางด้านการบริหารจัดการของประเทศ”

    โดยวิสัยทัศน์นี้จะบรรลุเป็นคณะระดับแนวหน้า 1 ใน 10 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2556 และการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมศาสตร์บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

 

 

ตรามหาวิทยาลัยรูป “ช้างศึก” กำกับด้วยชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สีประจำคณะ
สีเขียวทอง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำคณะ
……………………………-ไม่มี......………………………………………………………………………………………………

ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 107(3/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยในระยะแรกมีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา ในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้บริหารงาน
 2. สาขาวิชา 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย
  1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  5. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  6. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
  7. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  9. สาขาวิชาการบัญชี

หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ได้มีมติให้คณะที่จัดตั้งใหม่พิจารณาการยุบรวมสาขาวิชาและจัดตั้งเป็นภาควิชา ทำให้คณะมีการบริหารจัดการและแบ่งส่วนราชการใหม่ และ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติให้คณะวิทยาการจัดการฯ แบ่งส่วนราชการเป็น ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย
  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและพัสดุ
  3. งานนโยบายและแผน
  4. งานบริการการศึกษา
  5. งานกิจการนิสิต
 2. ภาควิชาประกอบด้วย
  1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
   1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   4. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วย
   1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   2. สาขาวิชาการบัญชี
  3. ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย
   1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
   2. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
   3. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 2 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 0-55-96-2098 และ 0-55-96-2096  โทรสาร 0-55-96-2097

เว็บไซต์ :         http://www.mis.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน