การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการการรับบุคคลเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ระบบกลาง (Admission)

 

โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และทดสอบตามถนัดทั่วไป General Aptitude (GAT) และตามถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ Professional and Academic Aptitude Test (PAT) โดยจะนำผลการสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cuas.or.th

 
2. ระบบรับตรง (โควตา)
 

มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน

 
3. ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ ดังนี้

 

3.1  โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
3.2  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          (สอวน.)
3.3  โครงการพัฒนาอิจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
3.4  โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
3.5  โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นำเชียร์กีฬา
3.6  โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
3.7  โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.8  โครงการสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์
3.9  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
3.10 โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์