การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการการรับบุคคลเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

     
1. การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
 

1.1  การสอบคัดเลือก
เป็นการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยการจัดสอบของมหาวิทยาลัย

 
 

1.2  การคัดเลือก
เป็นการคัดเลือกครูประจำการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ เป็นการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน

 
 
2. การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
 

2.1  เป็นการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาต่างๆ โดยการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

 
 

2.2  การสมัครสอบผ่านเว็บไซต์