ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader

 

 

  ข้อบังคับระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

3. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

4. วินัยนิสิต พ.ศ.2558
5. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548
6. การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 (แก้ไข) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
7. เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548

 

ระเบียบระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554
เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัยนิสิต คลิกเพื่ออ่าน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่าน
1. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี
2. แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรง เพื่อเข้าชั้นเรียน

3. ความผิดที่ปรากฏแจ้งชัดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2547

4. การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1
5. การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 (แก้ไขพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
6. การพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. การพักอาศัยในหอพักนิสิตจนสำเร็จการศึกษาของนิสิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
8. นโยบาย และแนวการปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1
9. แนวปฏิบัติการใช้อาคารโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
10. การเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553
11. กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนิสิตชั้นปีที่ 1
13. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 
14. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
15. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงินและอัตราค่าปรับ -
การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
16. อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
17. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
18. เกณฑ์การพิจารณาและการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
19. กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ
20. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
21. หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแฮลกฮอล์ไว้ในครอบครอง
22. ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 
23. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
24. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
25. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดใหม่และค่าปรับ
26. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรยืมวัสดุสำนักหอสมุดและค่าประกันของเสียหาย
27. การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28. การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
29. หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
30. แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
31. กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
และเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
32. กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตและเงินช่วยเหลือนักเรียน
และนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
33. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
34. กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนานาชาติ
35. กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4

36.ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

37.ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการ (ขส.มน.) (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

38.ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

39.ประกาศ แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

40.ประกาศ หลักเกณฑ์การยกเว้นการเรียนวิชาภาาาอังกฤษพื้นฐาน และวิขาภาาาอังกฤษพัฒนา
สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาต

41.ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี

42.ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี

42.ประกาศ เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี

44.ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

45.ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

46.ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การโอนหน่วยกิตรายวิชา ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ