โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Dentistry

ปรัชญา
คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม
ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้
และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ปณิธาน
บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ
สีม่วงเจือน้ำเงิน (ลาเวนเดอร์)

ต้นไม้ประจำคณะ (ดอกไม้ประจำคณะ)
บัวสุทธาสิโนบล

ประวัติความเป็นมา
     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2538 โดยในระยะแรกยังคงเป็นโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 30 คน
และต่อเนื่องมาจนถึง ปีการศึกษา 2554 ได้รับนิสิตระดับปริญญาตรีเพิ่มเป็น 58 คน
     โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มี
สถานภาพเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2543 และในเดือน
พฤศจิกายน 2546 มีสถานที่ตั้งถาวรของคณะฯ คือ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
ซึ่งเป็นอาคาร 3 หลังที่มีทางเดินเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วยอาคารบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
(NU 01) อาคารปฏิบัติการ (NU 02) และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (NU 03)

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-6063 โทรสาร 0-5596-6053

การบริหารงาน
ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารงานภายในคณะฯ ออกเป็น 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะฯ
2. ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
3. ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
4. ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
5. ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย
6. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
7. โรงพยาบาลทันตกรรม


เว็บไซต์ :         http://www.dent.nu.ac.th/

หลักสูตรที่เปิดสอน