โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health

ปรัชญา
สร้างเสริมสุขภาพ   ส่งเสริมคุณธรรม  พัฒนาภูมิปัญญาไท  ก้าวไกลสู่สากล

ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ต่อการปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิศัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของภูมิภาค ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างสรรค์งานวิจัย   
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการวิชาการด้วยวิทยาการสมัยใหม่อย่างบูรณาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์สีประจำคณะ
สีฟ้า

ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ 4 ปี) โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ทั้งแผน ก และแผน ข  ในจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดพะเยา
ในปี พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายแพทย์ประวิทย์ เตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
ซึ่งส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่  107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม  2546
ได้มีมติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ
โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546
เป็นต้นมา เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ
ด้านวิชาการในการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาและการหาความรู้ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และตอบสนอง
ความจำเป็นด้านสุขภาพของสังคม รวมทั้งการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริการ
ระดับปฐมภูมิและการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบัน คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) รวมจำนวน 8 หลักสูตร และมีนิสิตโดยประมาณ
1,500 คน ต่อปีการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2551 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นับเป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่างในชื่อ “คลินิกอาศรมเสลา” เพื่อเน้นการให้บริการและวิชาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่ชุมชนและเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน
กับการแพทย์แผนไทยร่วมกับศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนที่มีคุณภาพและก่อ
ให้เกิดสุขภาพดีแบบองค์รวม
นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากเครือข่ายประสานงาน
ศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติประเทศไทย (NEW-CCET)
ให้จัดตั้งศูนย์ชำนาญการด้านผู้นำการจัดการสุขภาพ (Center of Expertise on Leadership in
Health Management, CELHM) เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ
ให้มีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำมีความรู้และทักษะในการจัดการบริการสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตามหลักการ การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ขององค์การอนามัยโลก

สถานที่ตั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 055-968652  โทรสาร 055-968607

การบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะฯ แบ่งเป็น 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 4 กลุ่มสาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2.2 กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2.3 กลุ่มสาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
3. สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เว็บไซต์ :         http://www.health.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน